89 Unity in Christ

[ 0 ] August 26, 2011 |

Unity in Christ  

Written by Rachel Blackman

Read Romans 10:12-13

?What do these verses tell us about God’s attitude towards different groups?

Read Ephesians 2:11-22

 

 

This passage emphasises that all people can have equal access to God. His peace affects our relationships with other people. The Jewish people took pride in their circumcision, which was a sign of God’s covenant with Israel. The Ephesian Christians were not Jews by birth.

?What assurance does Paul offer the Ephesians in verses 11-13?

?What do verses 14-18 say about hostility between Gentiles and God, and Gentiles and Jews?

?What is the unifying force?

?How are the Ephesian Christians described in verses 19-22?

?What vital role does Jesus play?

?How does this passage challenge you in your relationship with other Christians and with those from a different culture

Read Colossians 3:11 and 1 Corinthians 12:12-13

?What do these verses mean for us today?
Replace words such as ‘Greek’ and ‘Jew’ with the names of groups in our community.

Read Romans 15:5-6

 
?Why does Paul emphasise the need for unity?

?Discuss the phrase ‘unity in diversity, rather than uniformity’ in the light of the Bible passages you have just read.

Nepali Version Below:

एकतामा रहने

ख्रीष्टमा एउटै हुने

रोमी १०:१२-१३ पढ्नुहोस्।

(?) विभन्न समूहप्रति परमेश्वरको धारणाको बारेमा यी पदहरूले के बताउँछन् ?

एफिसी २१:१-२२ पढ्नुहोस्।

 

 

सबै मानिसहरू परमेश्वरकहाँ बराबर रूपमा पुग्न सक्छन् भनी यो खण्डले जोड दिन्छ।हाम्रो अरू मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा उहाँको शान्तिले असर पार्छ।
यहूदी मानिसहरू खतनालाई लिएर घमण्ड गर्थे किनकि इस्राएलीहरूसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करारको यो एउटा चिन्ह थियो।एफिसीका ख्रीष्टियनहरू जन्मजात यहूदीहरू थिएनन्।

(?)पद ११-१३ मा पावलले एफिसीहरूलाई कस्तो निश्चयता दिन्छन् ?gos89 91

(?) अन्यजातिहरू र परमेश्वरको बीचमा र अन्यजातिहरू र यहूदीहरूको बीचमा भएको शत्रुताको बारेमा पद १४-१८ ले के भन्छन ?

(?) एउटै बनाउने शक्ति के हो ?

(?) पद १९-२२ मा एफिसीका ख्रीष्टियनहरूलाई कसरी वर्णन गरिएको छ ?

(?) येशूले कस्तो प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ?

(?) यो खण्डले अरू ख्रीष्टियनसँगको तपाईंको सम्बन्ध र अर्को संस्कृतिबाट आएकाहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी चुनौती दिन्छ ?

कलस्सी ३:११ र १कोरिन्थी १२:१२-१३ पढ्नुहोस्।

 
(?) आज हाम्रो लागि, यी पदहरूको अर्थ के हुन्छ?
‘ग्रीक ‘ र ‘ यहूदी’ जस्ता शब्दहरूको सट्टामा हाम्रो समुदायमा भएका समूहहरूको नाम राख्नुहोस्।

रोमी १५:५-६
(?) पावलले एकताको खाँचोलाई किन जोड दिन्छन् ?

(?) ”एकरूपतामा भन्दा विभिन्नतामा एकता” भरखरै पढ्नुभएको बाइबल खण्डहरूको आधारमा यो भनाईमा छलफल गर्नुहोस्।

‘This is a translation of a Tearfund publication, ‘Guide Our Steps.’
Nepali Translation and Posted by Rita Subedi, Translator, ITEEN

Republished on nepalchurch.com new site May 7,2013

Facebook Comments

Category: Guide Our Steps


Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nepalchu/public_html/wp-content/themes/nc_theme/footer.php on line 4