86 Disabilities: knowing our true value

[ 0 ] August 5, 2011 |

Written by Alan Robinson

 Disabilities: knowing our true value

Sadly, society often overlooks the worth that God has given people with disabilities. In our plans and work, we often ignore the huge contribution that such people can make.

Read Ephesians 2:10 and 1 Corinthians 12:7

 
We have all been made in the image of God – those with disabilities and those without disabilities. We have all been created for a purpose, with something valuable to offer. All of us. God does not discriminate. People may discriminate, but God does not. People with disabilities have much to offer their communities but, like everyone, they need an opening.

?In our church, in our work, in our everyday life, how can we encourage those with disabilities to use the gifts God has given them?Stagger 3

?Do we sometimes discriminate without really meaning to?

?What things in our society and in our culture make it difficult for people with disabilities to reach their full potential?

?What could we do to improve the situation?

Read Romans 5:1-11, 8:12-17

 
Jesus Christ died upon the cross so that we may be reconciled to God and know his perfect peace, whatever our physical condition. In Jesus Christ, all people can know their true value as sons and daughters of our Living God.

Nepa’i Version Below:

असक्तताहरू : हाम्रो साँचो मूल्यलाई थाहा गर्ने

दु:खको कुरा अशक्त मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको मूल्यलाई समाजले वेवास्ता गर्छन्।हामीले बनाउने योजना र काममा, हामीले प्राय यस्ता मानिसहरूले दिन सक्ने ठूलो देनलाई बेवास्ता गर्छौं।

एफिसी २:१० र १कोरिन्थी १२:७ पढ्नुहोस्।

 
हामी सबै जना परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएकाहरू हौं – अशक्त र शक्त दुवै।हामी सबै जना एउटा उद्देश्यको निम्ति बनिएका छौं – केही मूल्यवान कुरा दिन।मानिसले भेदभाव राख्न सक्छ तर परमेश्वरले राख्नुहुन्न।अशक्त मानिसहरूले पनि आफ्नो समुदायको निम्ति धेरै कुरा दिन सक्छन्, तर सबैलाई जस्तै, उनीहरूलाई पनि शुरू गर्न मौका चाहिन्छ।

(?) हाम्रो मण्डलीमा, समुदायमा, काममा वा दैनिक जीवनमा, परमेश्वरले दिनुभएका वरदानहरू प्रयोग गर्न अशक्त मानिसहरूलाई उत्साह दिन सक्छौं?

(?) के हामीले कहिले कहिं भेदभाव राख्ने विचारै नगरी पनि भेदभाव गर्छौं?

(?) अशक्त मानिसहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतासम्म पुग्नबाट हाम्रो समाज र संस्कृतिमा भएका के कुराले रोक्छन् ? यो अवस्थालाई सुधार्न हामीले के गर्नुपर्छ?

रोमी ५:१-११, ८:१२-१७ पढ्नुहोस्।

 

 

 

हाम्रो शारीरिक अवस्था जस्तो भएता पनि, परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप होस्, र उहाँको सिद्ध शान्ति थाहा गर्न सकौं भनेर, येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभयो।येशूमा सबै मानिसहरूले उनीहरूको साँचो मूल्यलाई थाहा गर्न सक्छन् कि उनीहरू हाम्रा जीवित परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुन्।

‘This is a translation of a Tearfund publication, ‘Guide Our Steps.’
Nepali Translation and Posted by Rita Subedi, Translator, ITEEN

Republished on neaplchurch.com new site May 7 ,2013

Facebook Comments

Category: Guide Our Steps


Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nepalchu/public_html/wp-content/themes/nc_theme/footer.php on line 4