नेपाली बाइबल iPod, iPhone, iPadमा कसरी हाल्ने?

[ 8 ] July 27, 2016 |

खुशीको खबर अब नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल तपाईले आफ्नो फोनमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

Facebook Comments

Category: Bible Study & Teaching