विवाह के हो? र यसलाई किन पवित्र विवाह भनिन्छ?

[ 1 ] November 11, 2014 |
N D Lama

एन. डी. लामा, आशा चर्च (पास्टर) लुइभील, केन्टुक्की

क. विवाह के हो र यसलाई किन पिवत्र विवाह भनिन्छ?

ख.  विवाह के हो? भाग २

ग. आफ्ना चेलीबेटीहरू विवाहकोलागि कसरी जोगाउने?

घ. व्याभिचारको पापमा फसेको व्यक्तिलाई मण्डलीमा पूनर्स्थापना कसरी गराउने?

Facebook Comments

Category: Movies