नयाँ करारका पुस्तकहरू गीतमा सम्झिनुहोस्

[ 2 ] August 4, 2013 |

 

N D Lama

एन. डी. लामा, आशा चर्च (पास्टर) लुइभील, केन्टुक्की

नयाँ करारका पुस्तकहरू गीतमा सम्झिनुहोस्

Facebook Comments

Category: Bible Study & Teaching, Sermons/Teachings