हाम्रो परिपक्वता नाम्ने आधार

[ 0 ] September 30, 2010 |

तर वचन पालन गर्ने होओ, र सुन्‍ने मात्र भएर आफैलाई धोखा नदेओ। याकूब १:२२
याकूब भन्नुहुन्छ यदि हामीले वचन सुन्छौ र पालन गर्दैनौ भने आफैलाई धोखा दिनुहो। हामी विचार गर्छौ कि ज्ञान हासिल गरेको खण्डमा हामी आत्मिकी रुपमा परिपक्व हुन्छौ। तर वास्तवमा हामी कति परिपक्व भएको भएको छौ भनी नाप्ने आधार हाम्रो ज्ञान होइन। हामी कति परिपक्व भएको छौ भनी नाप्ने आधार हाम्रो चरित्र हो। कति धेरै मानिसहरू बाइबलको ज्ञानमा धेरै पोख्त हुन्छन् तापनि तिनीहरूको आत्मिकी जीवन अति कम्जोर हुन्छन्।

हामीले परमेश्वरको वचनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हामीले निरन्तर हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ।
ज्ञानले हामीमा जिम्मेवारीहरू थपिन्छ। हामी जति जति जान्ने हुन्छौ त्यति नै बढी जवाफदेही पनि हुँदै जानुपर्छ। हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ, म आफुले जानेको कुराहरूमा कतिको जवाफदेही छु? येशूले भन्नुभयो, “जसलाई धेरै दिइएको छ, त्यसबाट धेरै मागिने छ, र हरेक जसलाई धेरै सुम्पिएको छ, त्यसबाट अझ धेरै लिइने छ।” (लूका १२:४८)
मत्ती ७ अध्यायमा येशूले एउटा बुद्धिमान र मुर्ख मानिसको कथा बताउनुभएको छ। मुर्ख मानिसले आफ्नो घरको जग बालुवा माथि बसाउँछ। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ तर त्यो पालन गर्दैन त्यो मानिस बालुवा माथि जग बसाल्ने मुर्ख मानिस जस्तै हो। बुद्धिमानले आफ्नो घरको जग चट्टानमाथि बसाउँछ। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र इमानदार भएर पालन गर्छ त्यो मानिस बुद्धिमान मानिस जस्तै हो।
यूहन्ना १३ को १७ पदमा येशूले भन्नुभएको छ, “यदि तिमीहरूले यी कुरा जान्यौ र ती गर्‍यौ भने, तिमीहरू धन्य हुनेछौ।” परमेश्वरको वचन पालन गर्नेहरू हुनु वा बन्नु नै परिपक्वता हो। बाइबलले जे भन्छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको वचन पढ्ने मात्र होइन तर वचन अनुसार गर्नेहरू बन्नु पर्छ।     हामी प्रत्येकसँग हामीले हाम्रो जीवनमा पालन गरेको भन्दा कयौ गुणा बढी आत्मिक् सत्यताको ज्ञान छ। हामीले धेरै आत्मिक सत्यताको ज्ञान प्राप्त गरीसकेका छौ। हामीले जानीसकेका आत्मिक सत्यताहरूलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। हामी वचन पालन गर्नेहरू बनौ।

Republished in new layout 6/13/2013

Facebook Comments

Category: Articles